Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
()

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 các sản phẩm đèn Led phải dán tem nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiếu và lộ trình thực hiện theo Quyết định số 04/2017/QD-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2017. Căn cứ thông tư số 36/20 16/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của bộ công thương.

Mẫu nhãn và qui cách ghi thông tin nhãn theo hướng dẫn phụ lục 2 và thông tư số 36

Vì lý do đó tiêu chuẩn đèn chiếu sáng ngày càng hướng về chuẩn và đạt những yêu cầu an toàn cho sản phẩm 

Sản phẩm chiếu sáng Philips với những dòng sản phẩm đều đạt yêu cầu kiểm định nghiêm ngặt và đạt theo yêu cầu các bộ, ban ngành đề ra.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 11844:2017 ĐÈN LED – Hiệu suất năng lượng. MEPS là hiệu suất năng lượng tối thiểu, đơn vị đăng ký công bố phải thực hiện công bố lại khi tiêu chuẩn quốc gia thay đổi

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-36-2018-TT-BCT-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-cap-thu-hoi-giay-phep-hoat-dong-dien-luc-397244.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Thong-tu-36-2016-TT-BCT-dan-nhan-nang-luong-cho-phuong-tien-thiet-bi-su-dung-nang-luong-322988.aspx

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *